Folúntais | Corparáideach | Irish Television Channel, Súil Eile | TG4 Skip to main content
Menu

Corparáideach

Rialtóir Airgeadais & Aturnae


Aturnae

Conradh Cuspóra Seasta – Sos gairme a chlúdach

TG4 an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe.   Is corparáid phoiblí craolacháin í TG4 a bhunaigh an Rialtas agus atá á maoiniú aige.  Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4.   Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon.  Is foilsitheoir/craoltóir é a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil léiriúchán neamhspleách, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige.  Is mian le TG4 Aturnae a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.   Is conradh cuspóra seasta a thosóidh i mí na Nollag 2019 agus a dtiocfaidh deireadh leis i mí Eanáir 2021 atá i gceist.  Íocfar tuarastal de réir taithí iarrthóirí.

Freagrach don Ard-Stiúrthóir, cuirfidh an tAturnae comhairle dlí ar Ard-Bhainistíocht agus ar mheánbhainistíocht TG4. Beidh an té a cheapfar freagrach as a chinntiú go bhfuil comhairle dlí faoi chláir agus faoi dhea-chleachtais á cur ar fáil chomh maith le hidirbheartaíocht a dhéanamh le heagrais eile.

Beidh an té a cheapfar freagrach as an obair seo a leanas maille le cúraimí eile:

 • Idirbheartaíocht a dhéanamh thar ceann TG4 le heagrais sheachtracha
 • Conarthaí agus cáipéisí treorach a dhréachtú, idirbheartaíocht a dhéanamh ina leith agus iad a thabhairt chun críche.
 • Comhairle dlí a thabhairt don eagraíocht lena n-áirítear comhairle i ndáil le saincheisteanna soláthair agus fostaíochta
 • Comhairle dlí a thabhairt maidir le treoirlínte a bhaineann leis an dea-chleachtas agus leis an dlí a chomhlíonadh
 • I ndiaidh tréimhse ghearr ionduchtúcháin, ábhar a léirítear sa teach a athbhreithniú sula gcraoltar é.
 • Bheith ar dhuine den fhoireann idirbheartaíochta maidir le saincheisteanna mar a thiocfadh siad chun cinn

Riachtanais don Phost

 • Aturnae a cháiligh i bPoblacht na hÉireann
 • Taithí shuntasach i ndiaidh cáilíocht a bhaint amach
 • Scileanna iontacha idirphearsanta chomh maith le cumas dea-chaidrimh ghairmiúla a bhunú laistigh den eagraíocht agus lasmuigh di.
 • A bheith tionscantach agus scileanna maithe réiteach fadhbanna
 • Dea-scileanna dréachtaithe agus a bheith pointeáilte
 • Dea-scileanna cumarsáide, idir scríobh agus ó bhéal
 • Scileanna ríomhaireachta (i.e. Word, PowerPoint etc)
 • Dea-scileanna bainistíochta ama agus eagrúcháin
 • A bheith ábalta oibriú as do stuaim féin agus mar dhuine d’fhoireann freisin.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge líofa ag iarrthóirí, idir scríobh agus ó bhéal.

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ardstiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Déardaoin an 15ú Lúnasa 2019.

 

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.


Rialtóir Airgeadais

Conradh Buan

Is craoltóir náisiúnta teilifíse Gaeilge é TG4 atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an idirlíon.  Is foilsitheoir/craoltóir seirbhíse poiblí é TG4 a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil léiriúchán neamhspleách, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige.  Faoi láthair tá TG4 ag earcú Rialtóir Airgeadais a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Ag freagairt don Stiúrthóir Airgeadais, beidh an Rialtóir Airgeadais i gceannas ar an rannóg airgeadais a reáchtáil.

Do Ról Nua
Sa róI seo, beidh tú ag obair le foireann bhunaithe cuntasóirí agus beidh cúigear díobh sin freagrach duit. Beidh tú freagrach as an bhfeidhm airgeadais a bhainistiú. Ar na cúraimí a bheidh ort, beidh;

 • Mórleabhair airgeadais agus próisis airgeadais a choinneáil
 • Brabús agus Caillteanas agus Clár Comhardaithe a ullmhú gach mí
 • Tuairiscí Airgeadais inmheánacha reachtúla a ullmhú go tráthúil
 • Réamh-mheastacháin Sreabhaidh Airgid a ullmhú
 • Obair ullmhúcháin d’Iniúchóireacht Inmheánach agus Sheachtrach.
 • Tuairisceáin Rialachais do Cháin Bhreis Luacha, do Cháin Ioncaim agus do Cháin Chorparáideach

Beidh maoirseacht le déanamh agat ar fheidhmeanna eile freisin, ina measc párolla, rialú creidmheasa agus na próisis mhaoinithe. Sa bpost sinsearach seo, beidh tú ag soláthar léargais, anailíse agus tráchtaireachta ar thorthaí oibríochta gnó agus ag tuairisciú na dtorthaí airgeadais chuig Bord TG4 agus a chuid fochoistí, i bhfoirm cáipéisíochta agus cur i láthair. Beidh tú ag tuairisciú ar chúrsaí airgeadais freisin le Ranna Rialtais agus le Rialtóirí na hearnála agus ag cinntiú go bhfuiltear ag cloí leis na Cóid agus Caighdeáin reachtúla atá ceangailte ar fhorais Stáit.

Nithe atá riachtanach don phost seo
Ní foláir duit a bheith i do chuntasóir lán-cháilithe (ACA/ACCA/CIMA nó a chomhionann) le taithí roimhe seo ar rialachas airgeadais agus ar thuairisciú bainistíochta. Is rannóg ghnóthach í seo a oibríonn faoi bhrú agus le dithneas agus beidh ort feidhmiú faoi na cúinsí sin. Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú ábalta fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar bhainistiú éifeachtach ar fhoireann bheag a léiriú. Beidh taithí mhaith agat ar ríomhaireacht (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa), pointeáilte maidir le mionsonraí agus léireoidh tú go bhfuil próisis chinnteoireachta loighiciúla agat. Beidh buntáiste ag an té a bhfuil taithí aige ar thionscal na teilifíse.

Luach saothair
Cuirfear tuarastal agus leasanna iomaíocha ar fáil duit sa ról dúshlánach fuinniúil seo.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth agat, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé Máirt an 6ú Lúnasa 2019.

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Fógraíocht